AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Otevíráme nový běh kurzu Pedagog mentorem

22.11.2016 15:33

S novým rokem pro Vás připravujeme nový běh kurzu Pedagog mentorem. Předpokládaný začátek kurzu je únor/březen roku 2017. 

Vzdělávací cyklus je koncipován jako cyklus osmi jednodenních setkání především pro zkušené pedagogy, kteří po absolvování programu mohou fungovat jako interní mentoři na svých školách. Účastníci budou získávat potřebné teoretické informace v oblasti mentorinku a současně procvičovat základní dovednosti mentora.

Vzdělávací program se zaměřuje  na facilitativní mentorink jako individuální typ podpory, který vychází z partnerské spolupráce mentora a učně (učněm se rozumí mentorovaný). Tento přístup se orientuje na potřeby pedagogů, se kterými se na mentora obrací. Ať už jde o nalezení profesní jistoty, odolnost vůči stresu, naladění se na žáky a studenty, nebo v oblasti takových dovedností a pedagogických kompetencí, které vyžadují mentorovu expertnost. 

OBSAH JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ

Pedagog mentorem 1 – princip a vymezení mentorinku

 • Porozumět mentorinku a jeho významu v procesu učení a rozvoje
 • Pochopit vymezení od ostatních forem podpory učení se a rozvoje
 • Naučit se chápat a využívat inspiraci
 • Zvědomit si etickou rovinu mentorováními

Pedagog mentorem 2 – mentorovací styly, facilitativní mentorink

 • Pochopit a naučit se držet mentorskou pozici
 • Naučit se rozlišit a vhodně používat jednotlivé mentorské styly
 • Osvojit si facilitativní přístup k mentorinku
 • Naučit se zvládat proces mentorování ve spirále

Pedagog mentorem 3 – role mentora a učně

 • Naučit se využívat sebereflexe a reflexe
 • Naučit se využívat mentorovací techniky pro zvládání vnitřních procesů mentora a učně
 • Naučit se vnímat systém – vnímat atmosféru a umět ji proměnit

Pedagog mentorem 4 – úvodní fáze mentorovacího procesu + trénink úvodu mentorování

 • Naučit se naladit na sebe i na druhého účastníka komunikace
 • Zvýšit svou schopnost naslouchání a vnímání nezkresleného obsahu sdělení druhého
 • Posilnit své dovednosti v oblasti neverbální komunikace, práce s hlasem
 • Naučit se klást koučovací otázky a využívat je v práci mentora

Pedagog mentorem 5 – nastavování cíle mentorinku, akční kroky + trénink

 • Naučit se nastavovat cíl
 • Naučit se dosahovat stanoveného cíle
 • Naučit se navrhovat a stanovovat akční kroky
 • Zvládat poskytování účinné zpětné vazby

Pedagog mentorem 6 – vztahové mechanismy

 • Naučit se vnímat vlastní osobnost a role, do kterých vstupuji
 • Porozumět vztahovým hrám a umět si s nimi poradit
 • Chápat budování vztahů a umět je podpořit při mentorovacím procesu
 • Respektovat rozdílnosti a využívat je pro rozšiřování pohledů a vzájemnou inspiraci

Pedagog mentorem 7 – mentorování v organizacích

 • Rozumět zákonitostem a uvědomovat si pravidla mentorování v organizacích
 • Vnímat souvislosti mentorování v organizacích
 • Chápat organizaci jako systém
 • Inspirovat se zkušenostmi z mentorování v různých typech organizací

Pedagog mentorem 8 – Integrace do praxe, vyhodnocení přínosu

 • Integrovat naučené do praxe
 • Prakticky si vyzkoušet a zažít mentorování sebe a druhých účastníků
 • Nalézt řešení pro situace přinesené ze své praxe v prostředí školy
 • Umět základní kompetence mentora a zvládá je využívat v praxi

Celková hodinová dotace kurzu činí 64 hodin.

 

Obecné cíle celého programu

 • Získat novou dovednost (mentorovací styl) a rozšířit tak své pedagogické kompetence.
 • Porozumět základním principům mentorinku.
 • Naučit se pohledu na sebe i druhé, jako na lidi v procesu učení se a rozvoje.

Profil absolventa

 • Chápe rozdíl mezi mentorinkem a jinými formami podpory při učení a rozvoji.
 • Umí využívat mentorovací styl při podpoře učení a rozvoji jedinců.
 • Posílil své schopnosti v oblasti inspirování, koučování a delegování.
 • Pomocí mentorovacích technik posílil svou schopnost mentorování v prostředí školy.
 • Zná postup a techniky jak mentorovat.
 • Orientuje se a postupuje v mentorovacím procesu v jeho jednotlivých fázích.
 • Umí vést mentorské setkání, příp. cyklus setkání.
 • Zná a umí držet hranice role mentora a učně a toho co jako mentor může a nemůže dělat.
 • Umí pracovat s otázkami a využívat je při mentorování.
 • Zná a chápe své vnitřní procesy a umí respektovat jiné vnitřní nastavení svého učně.
 • Umí vnímat signály svého těla, rozumí, jak gesta a mimika ovlivňují komunikaci.
 • Rozumí zákonitostem mentorování ve školském systému.
 • Chápe psychologické principy, na kterých je mentorink postaven.

Lektoři kurzu

 • Mgr. Jana Kazíková
 • Mgr. Jiří Šmejkal

 

Kurzy se budou konat vždy od 9:00 do 16:00 hod. v areálu Koučink akademie v Libchavách. Cena za jeden den je 1.500 Kč, zahrnuje celodenní stravu a materiály. Termíny setkání budou vypsány v blízké době.

 

ŠABLONY MŠMT

Program pedagog mentorem spadá do šablony II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin, varianta aktivity: Mentoring.
 
 
Pokud Vás tento kurz zaujal, neváhejte se na mě obrátit.
 
Martina Kočová
tel.: (00420) 608 036 102